Evanjelickí kňazi a učitelia v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín

Od reformácie po násilný zánik cirkevného zboru

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý prestavbou zväčšili evanjelici na začiatku 17. storočia
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorý prestavbou zväčšili evanjelici na začiatku 17. storočia

V polovici 16. storočia bolo na Orave 5 farností. Uplatňovaním reformačných došlo k postupnému nárastu samostatných farností osamostatňovaním sa menších celkov. Pri vizitácii evanjelického a. v. biskupa Eliáša Lániho v roku 1611 bolo na Orave už 9 samostatných evanjelických a. v. cirkevných zborov. V Dolnom Kubíne bola len evanjelická farnosť, ktorú tvorili nasledovné obce: Dolný Kubín, Medzihradné, Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osádka, Srňacie, Pucov, Pribiš, Medzibrodie, Bziny, Kňažia, Jelšava, Mokraď a  Záskalie. 

Evanjelickí a. v. kňazi

           1558 Gregor Marcellus de Turík

1558 - 1559 Šimon

1559            Ladislav

           1587 Matej Rotarides

1587 - 1589 Ján Nosticius

1589 - 1611 Jakub Levius

1612 - 1646 Dávid Eliae

1647 - 1657 Samuel Chalupka

1657 - 1670 Ján Benedicti

1670 - 1672 Štefan Mensatoris

1682 - 1685 Matej Petrovič

1705 - 1709 ´Matej Petrovič ml.

Evanjelickí a. v. diakoni

1583 - 1586 Baltazár Schroeterus

           1598 Ján Hýroš (Hiroschius)

           1608 Cabaneus

1608 - 1610 Ondrej Crellius

1610 - 1612 Ján Okrutský

1612 - 1615 Juraj Phillippi

1615 - 1616 Mikuláš Martini

1623 - 1629 Ján Zittkius

1630 - 1640 Venceslav Adami

1641 - 1644 Eliáš Schwetterus

1644 - 1648 Matej Urbanovič

1648 - 1654 Štefan Scholius

1654 - 1657 Juraj Sartorius ml.

1657 - 1660 Dávid Budaj

1660 - 1667 Ondrej Serary

1667 - 1669 Štefan Mensatoris

1669 - 1672 Izák Hieronymi

1683 - 1685 Jonáš Petroselini


Evanjelickí a. v. učitelia

1576 - 1580 Martin Rosinký

1580 - 1598 Ján Hýroš (Hiroschius)

1598 - 1600 Ján Okrutský

1600 - 1605 Mikuláš Hrabecius

1605 - 1608 Ján Mokoschinius

1608 - 1612 Juraj Philippi

1612 - 1613 Izrael Hrabetzius

1613 - 1614 Ján Zitkius

1614 - 1615 Juraj Miškovič

1615 - 1618 Ondrej Fábry

1618 - 1622 Juraj Jesenky

1622 -         Ondrej Hieronymides

1633 -1634 Štefan

         - 1641 Samuel Platany

1641 - 1644 Matej Urbanovič

1644 - 1648 Štefan Scholius

1648 - 1649 Matej Donkovius

1649 - 1654 Juraj Sartorius

1654 - 1658 Štefan Dianovský

1658 - 1660 Ondrej Serary

1660 - 1667 Štefan Mensatoris

1667 - 1668 Ondrej Abrahamides

1668 - 1670 Jeremiáš Matthaesius

1670 - 1672 Juraj Kazar ml.

1682 - 1685 Samuel Mitcsi

Zoznam prevzatý z: GEBURA, Jozef. Oravské evanjelické fary a ich kňazi. Rukopis

V politicky a nábožensky turbulentnej dobe boli na základe rozhodnutia panovníka odňaté majetky protestantom. Oravský gróf Mikuláš Draškovič vydal da 2. 6. 1672 mandát, na základe ktorého boli všetky nehnuteľnosti vrátane novopostavených evanjelických a. v. kostolov a škôl dané r. katolíkom. Historici zaznamenávajú, že protestantskí kňazi boli zo svojich fár vyhnaní. V zmysle rokovaní na sneme v Šoproni v roku 1681, boli v rámci celej Oravy pre evanjelikov vyčlenené len dva miesta pre vznik evanjelických fár. Do súčasnosti sú drevené kostoly v Istebnom a Leštinách svedkami náročnej doby a konfesionálnej neslobody. Na začiatku 18. storočia v rokoch 1705 až 1709 došlo nakrátko k čiastočnému vráteniu majetku evanjelikov a oživeniu náboženského života protestantov na celej Orave. Po tomto období došlo k prísnemu uplatňovaniu obmedzení ustanovených v roku 1681. K výraznému sťaženiu podmienok evanjelikov následne došlo po rezolúcii Karola (1731), čo trvalo až do nástupu Jozefa II. na panovnícky trón. 

Od tolerančného patentu

tolerančný kostol pred požiarom, pred ním evanjelická škola
tolerančný kostol pred požiarom, pred ním evanjelická škola

Okrem 4 rokov na začiatku 18. storočia platil 100 rokov zákaz pre samostatnú duchovnú činnosť evanjelikov a. v. v Dolnom Kubíne. Po vydaní Tolerančného patentu (1781) sa zorganizovalo viac ako 100 evanjelických rodín z Dolného Kubína, Medzihradného a  Záskalia a požiadali vrchnosť o zriadenie samostatného cirkevného zboru. Po schvaľovacom procese postavili na mieste terajšieho kostola Vzkriesenia Pána tzv. tolerančný kostol za 3 mesiace. Bolo samozrejmosťou, že k nemu vybudovali faru a školu s bytom pre učiteľa. Keďže v tom čase platil zákaz stavať protestantské chrámy bez veže, tá bola pristavená neskôr v roku 1842.

Evanjelickí a. v. kňazi

1784 - 1795 Benjamin Uhlári

1795 - 1806 Samuel Ruttkay

1806 - 1807 Juraj Roša

1807 - 1844 Pavel Cancrini

1843 - 1883 Samuel Novák

1883 - 1925 Pavol Samuel Novák

1925 - 1945 Ján Bezek

1945 - 1984 Pavol Slančík

1984 - 1999 Pavel Kopanica

1998 - súčasnosť Rastislav Stanček

1998 - súčasnosť Erika Stančeková

2012 - súčasnosť Jana Pabáková

Evanjelickí a. v. kapláni Oravského seniorátu v Dolnom Kubíne

1843 - 1844 Samuel Novák

1880 - 1883 Pavol Samuel Novák

1938 - 1939 Ján Gavalec

1939 - 1939  Ján Ďurovič

1939 - 1940 Ján Štrba

1940 - 1941 Cyril Hlaváč

1941 -1943 Peter Hollý

1943 - 1945 Pavol Slančík

spracoval -rs-

Evanjelickí a. v. učitelia na evanjelickej cirkevno-zborovej škole

1784 - 1786 Matúš Müller

1786 - 1791 Tobiáš Záturecký

1791 - 1792 Matej Zimáni

1792 - 1830 Michal Jochman

1830 - 1831 Michal Meličko

1831 - 1866 Leopold Bruck

1863 - 1900 Adolf Medzihradský

1879 - 1880 Juraj Janoška (II. učiteľ)

1880 - 1881 Peter Kompiš (II. učiteľ)

1900 - 1922 Július Ballo

1900 - 1904 Július Helvigh (II. učiteľ)

1904 - 1905 Pavla Mešková (II. učiteľ)

1905 - 1906 Helena Strnádová (II. učiteľ)

1922 - 1945 Július Dzurek

1942 -      Katarína Mikulová (II. učiteľ)

spracoval -rs-

Farári pôsobiaci v súčasnosti

Mgr. Rastislav Stanček PhD.

predsedajúci zborový farár

kaplán pre oblasť Hornej Oravy 1998-2001

predsedajúci námestný farár v Dolnom Kubíne 2001 - 2012

predsedajúci zborový farár 2012 - doteraz

Mgr. Erika Stančeková

námestná farárka


 kaplánka pre matkocirkev 1998 - 2002

námestná farárka 2002 - doteraz


ThLic. Jana Pabáková, PhD.

zborová farárka


zborová farárka pre oblasť Hornej Oravy so sídlom v Tvrdošíne 2012 - doteraz