Financovanie

Fungovanie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín (CZDK) je financované z darov, ofier a cirkevného príspevku svojich členov, podporovateľov a návštevníkov. CZDK zároveň vykazuje hospodársku činnosť formou prenájmu nebytových priestorov, ktorá sa v čase koronakrízy a prudkého nárastu cien energií pre organizácie dostala do regresu. Štát do rozpočtu CZDK neprispieva nič. Štátom je podporovaná časť mzdy kňazov a časť nákladov biskupských úradov.

Príspevky delíme na dobrovoľné a povinné:

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY

1. MILODAR

Ide o finančný dar, ktorý je zväčša poskytnutý pri rôznych príležitostiach (napríklad pri Krste Svätom, výročí narodenín, konfirmácii, úspešného ukončenia štúdia, kresťanskom sobáši, výročí sobáša, pri prosbe za uzdravenie, poďakovaní za uzdravenie, poďakovaní za Božie požehnanie, pri pohreboch, spomienkach na zosnulých, ...)

Milodar môžete darovať osobne v kancelárii Farského úradu počas otváracích hodín a v nedeľu od 9:30 hod. do 9:55 hod. Taktiež ho môžete zaslať na účet CZDK: SK87 7500 0000 0040 2076 9245, VS: 2, do správy pre prijímateľa uveďte príležitosť. Ak je text rozsiahli, informujte nás prosím na ecavdk@gmail.com

2. OFERA 

Na záver služieb Božích a po Krste Svätom, kresťanskom sobáši a pohrebe sú pri východe umiestnené pokladničky na prijatie finančného daru. Ofera v zásade pokrýva náklady spojené s fungovaním a udržiavaním prevádzky kostola a fary.

Oferu môžete vhodiť do pokladničiek osobne pri príchode/odchode z kostola, alebo počas návštevy kostola pri jeho otvorení. 

Ak sledujete služby Božie online, prispejte prosíme na účet CZDK: SK87 7500 0000 0040 2076 9245, VS: 3, do správy pre prijímateľa môžete uviesť slovo Ofera.

3. PRAVIDELNÁ PODPORA

Bratia a sestry inšpirované biblickými desiatkami ako pravidelnou podporou svojho duchovného domova, zvestovania Božieho Slova a misie, prispievajú rôznou sumou formou trvalého príkazu na účet CZDK: SK87 7500 0000 0040 2076 9245, VS: 5. Pravidelný príspevok môžete zasielať aj v malých sumách, ktoré nezaťažia Váš rozpočet.

4. ZBIERKA

Na službách Božích bývajú vyhlasované zbierky finančného a hmotného charakteru. Pravidelné zbierky v CZDK sú: podpora sociálne slabších spoluveriacich, vianočné balíčky pre chudobné deti v Srbsku, podpora chudobných detí v Afrike, zabezpečenie celozborových podujatí CZDK, ... Vyhlásenie zbierky je často spojené s nárazovými opravami/ rekonštrukciami našich budov. Informácie sú podávané slovne v oznamoch na službách Božích, alebo v médiách CZDK. Zbierky sú vyhlasované aj pri rozličných misijných podujatiach, alebo koncertoch s voľným vstupom.

Vyššie cirkevno-organizačné jednotky cestou cirkevných zborov vyhlasujú zbierky pri živelných pohromách, na misiu, školstvo, humanitárnu pomoc, ...

Finančný obnos na vyhlásenú zbierku môžete zaslať na účet CZDK: SK87 7500 0000 0040 2076 9245, VS: 6, do správy pre prijímateľa môžete uviesť účel.

5. DAR AD HOC

Pri návšteve kostola ako turista, alebo ste oslovený našou činnosťou, môžete prispieť na účet CZDK: SK87 7500 0000 0040 2076 9245, VS: 4.

6. HMOTNÝ DAR

Budeme radi, ak podporíte rôznorodé aktivity prinesením daru napr. vo forme:

- kancelárske pomôcky

- pomôcky pre prácu s deťmi (pastelky, fixky, gumy, lepidlá, farebné papiere, ...)

- stavebný materiál pri rekonštrukciách nehnuteľností (stavebné lepidlá, polystyrén, stavebné hranoly, elektroinštalačný materiál, vedrá, čistiace prostriedky, ...)

- potravinovú pomoc

- materiálnu pomoc podľa rozpisu pri charitatívnych akciách


ZVEREJŇOVANIE

Výška darov a ich účel  je zverejňovaná na nedeľných službách Božích (okrem výročitých sviatkov) po kázni v rámci oznamov. Vaše meno ako darcu môže i nemusí byť zverejnené. Tento fakt je na výbere darcu. Pri platbách na účet nás prosím informujte o Vašom rozhodnutí.POVINNÉ PR´´ISPEVKYCirkevný príspevok a odvody

ˇPodľa cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek v znení cirkevného zákona č. 3/2022, §9, bod 1) "Každý člen cirkvi je povinný platiť cirkevný príspevok. Jeho výšku stanovuje zborový konvent."

Cirkevný príspevok na rok 2024 je 25,-€ za každého člena CZDK

ˇPrítomní na výročnom konvente nášho cirkevného zboru prijali uznesenie, v ktorom sa stanovuje cirkevný príspevok od 1. 1. 2024 vo výške 15,-€ na člena bez rozdielu veku a k tomu prepočítaný odvod vyšším cirkevno-organizačným jednotkám za daný rok na člena. V roku 2024 odvod na člena CZDK predstavuje 11,50€ ale vzhľadom k nárastu základu CP je zaokrúhlený smerom dole na 10,-€. Rozdiel bude doplatený zo základného príspevku.

Cirkevný príspevok môžete uhradiť počas úradných hodín Farského úradu (prineste si prosím knižku o histórii platieb CP), alebo prevodom na účet CZDK: SK87 7500 0000 0040 2076 9245, VS 24. Do správy pre prijímateľa uveďte Meno, Priezvisko a Rok narodenia. Ak uhrádzate cirkevný príspevok prevodom za viacerých členov CZD, v takomto prípade nás prosím informujte na mail, kde uvediete za každého Meno, Priezvisko a Rok narodenia. Obdobne postupujte aj pri úhrade, ak platíte za viacero rokov spätne.

Z tohto cirkevného príspevku odvádzame v roku 2024 na:

- Fond finančného zabezpečenia, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v Bratislave, suma vo výške 15.667,50€

- Dištriktuálny príspevok, Dištriktuálny úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove, suma v predpokladanej výške 1.500,-€

- Seniorálny príspevok, Seniorský úrad Liptovsko-Oravského seniorátu so sídlom v Hybiach, suma vo výške 1.703,-€

- Fond vzájomnej pomoci, Seniorský úrad Liptovsko-Oravského seniorátu so sídlom v Hybiach, suma vo výške 894,50€PROJEKTY

Pri významných investíciách do rekonštrukcie a etablovania budov čerpal CZDK finančné zdroje aj z rôznych projektov. Zoznam úspešného čerpania z fondov:

1. Kúpa a etablovanie budovy na účely modlitebne a farského bytu v Tvrdošíne v roku 2001

- projekt vypracoval: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár

- projekt riešil: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár

Fond: Svetový luteránsky zväz, Ženeva

2. Výmena okien na fare - byt kňaza v Dolnom Kubíne v roku 2007

- projekt vypracoval: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár

- projekt riešil: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár 

Fond: Evangelische Partnerhilfe e. V., Berlín

3. Záchrana, rekonštrukcia a reštaurovanie evanjelického a. v. kostola v Dolnom Kubíne v rokoch 2017 - 2018

- názov projektu: Spoločne putujeme už 500 rokov

- autor idey projektu: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár

- projekt vypracoval: Ing. Eva Vajzerová, predseda projektového výboru CZDK; Ing. Zuzana Kubačková, PhD., zborová dozorkyňa; Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár; Ing. Vladimír Vajzer - agenda stavebno-technickej dokumentácie

- projekt riešil: Ing. Eva Vajzerová, predseda projektového výboru CZDK

Fond: Interreg PL-SK

- bližšie info na web stránke: https://ecavdk.webnode.sk/

4. Aktivity pre dorast a mládež vo vybraných rokoch v období 2005 - 2018

- názov projektu: Mladí pre mladých 1 - 12

- projekt vypracoval: Mgr. et Bc. Lenka Biňasová, pracovníčka s dorastom a vedúca detskej besiedky, Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár

Fond: Mesto Dolný Kubín

5. Zakúpenia komponentov ozvučenia

- názov projektu: Zborový deň 2023

- projekt vypracoval: Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúcu ev. a. v. farár

Fond: Mesto Dolný Kubín NAŠA PODPORA

Okrem našej práce podporujeme projekty a humanitárnu pomoc formou zbierok:

- potravinová pomoc pre sociálne slabých členov CZDK a núdznych v DK

- humanitárna pomoc vyhlasovaná vyššími cirkevno-organizačnými jednotkami

- humanitárna pomoc pre deti v Afrike

- humanitárna pomoc pre postihnutých vojnou na Ukrajine

- vianočné darčeky pre chudobné deti v Srbsku

- podpora činnosti Garáž klubu (Dolný Kubín)

- misijné aktivity v rámci mesta Dolný Kubín

- humanitárna pomoc pri kataklizmách členov okolitých cirkevných zborov

v27j24-rs-