Cirkevný príspevok_Archív

Cirkevný príspevok_Archív

Cirkevný príspevok na rok 2023 pre členov CZ DK

- vek 0 - 11. rokov: 1,-€ + 10,50€ (spolu 11,50€)

- vek nad 11. rokov: 10,-€ + 10,50€ (spolu 20,50€)

Prvá časť sumy je povinný príspevok na chod cirkevného zboru. Druhá časť sumy (10,50€) je povinný odvod vyšším cirkevno-organizačným jednotkám (pozri nižšie). 

Úhrada v hotovosti - počas úradných hodín na farskom úrade

Úhrada prevodom - číslo účtu SK87 7500 0000 0040 2076 9245

ŠS rok, za ktorý platíte (2023). Ak platíte za tento a minulý rok, bude ŠS 20212022. Pri úhrade za viac rokov nás prosím kontaktujte mailom: ecavdk@gmail.com

VS: 1

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a rok narodenia (pri viacerých osobách uveďte všetkých)

Súhrn odvodov, ktoré platíme za cirkevný zbor Dolný Kubín v roku 2023:

Fond finančného zabezpečenia, GBÚ Bratislava: 14.686,-€

Dištriktuálny príspevok, VD Prešov (predpoklad): 1.200,-€

2% školstvo, VD prešov (predpoklad) 570,-€

Seniorálny príspevok, Liptovsko-oravský seniorát 1.685,-€

Fond vzájomnej pomoci, Liptovsko-oravský seniorát 899,-€

Celková suma na rok 2022, ktorú odvádzame ako povinné platby (bez povinných ofier): 19.040,-€


Cirkevný príspevok na rok 2022

- vek 0 - 11. rokov: 1,-€ + 8,50€ (spolu 9,50€) 

- vek nad 11. rokov: 10,-€ + 8,50€ (spolu 18,50€) 

Prvá časť sumy je povinný príspevok na chod cirkevného zboru. Druhá časť sumy (8,50€) je povinný odvod vyšším cirkevno-organizačným jednotkám (pozri nižšie). Cirkevný zbor Dolný Kubín uhrádza navyše za každého člena 1,50€. Inak by druhá suma činila 10,-€.

Úhrada v hotovosti - počas úradných hodín na farskom úrade

Úhrada prevodom - číslo účtu SK87 7500 0000 0040 2076 9245  

ŠS rok, za ktorý platíte (2022). Ak platíte za tento a minulý rok, bude ŠS 20212022. Pri úhrade za viac rokov nás prosím kontaktujte mailom: ecavdk@gmail.com

VS: 1

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a rok narodenia (pri viacerých osobách uveďte všetkých)


Súhrn odvodov, ktoré platíme za cirkevný zbor Dolný Kubín v roku 2022:

Fond finančného zabezpečenia, GBÚ Bratislava:        13.675,-€

Dištriktuálny príspevok, VD Prešov (predpoklad):        1199,-€

2% školstvo, VD prešov (predpoklad)                            700,-€

Seniorálny príspevok, Liptovsko-oravský seniorát        1651,-€

Fond vzájomnej pomoci, Liptovsko-oravský seniorát    908,-€

Celková suma na rok 2022, ktorú odvádzame ako povinné platby (bez povinných ofier):  18.133,-€
Cirkevný príspevok 2021

Cirkevný príspevok (cirkevná daň) je pravidelný ročný príspevok členov ECAV na Slovensku na fungovanie cirkevného zboru a vyšších cirkevno-organizačných jednotiek. Synoda s platnosťou od roku 2021 určila ďalší odvod do ústredia.

Platba v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín pozostáva z dvoch súm. Prvá je cirkevný príspevok na chod nášho cirkevného zboru a druhá je prepočet všetkých odvodov na daný kalendárny rok ponížený % odvodu z prenájmu Cirkevného domu. Druhá platba (8,50€) sa celá odvádza na: Seniorský úrad Liptovsko-oravského seniorátu, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku a Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku. Niektoré rozpisy povinných odvodov uvádzame na tejto stránke.

Výška platby za rok 2021 pre člena Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dolný Kubín (cirkevný príspevok + odvod na rok 2021):

- vek 0 - 11. rokov: 1,-€ + 8,50€ (spolu 9,50€) 

- vek nad 11. rokov: 10,-€ + 8,50€ (spolu 18,50€) 

Informácie o histórii platieb Vášho Cirkevného príspevku  Vám poskytnú pracovníčky farského úradu počas pracovných hodín na tel.: 043 586 21 18. Komunikácia je možná aj prostredníctvom mailu: ecavdk@gmail.com

Odvod môžete realizovať aj prevodom na účet: SK87 7500 0000 0040 2076 9245. V tomto prípade napíšte do správy pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko a rok narodenia. Inak platbu nebudeme vedieť identifikovať.