430* Juraj Tranovský

430* Juraj Tranovský

Výročie narodenia a smrti významného evanjelického a. v. farára, hymnistu a teológa 

Juraja Tranovského (1592 - 1637)


Spievame spolu v nedeľu Cantate

Dňa 15. mája 2022 sa uskutočnilo v chráme Božom v Dolnom Kubíne podujatie s názvom Spievame spolu v nedeľu Cantate. Štvrtá nedeľa po Veľkej noci bola na Orave tradičným časom, kedy sa konala prehliadka oravských evanjelických a. v. speváckych zborov. Po niekoľkých rokoch všeobecných obmedzení sme vytvorili priestor pre povzbudenie sa v spoločnom spievaní a potrebu obnovenia spevokolov. Podujatie malo aj ďalší zámer, a to pripomenúť si význam spievania duchovnej piesne v osobnom a cirkevno-spoločenskom živote. Základným motívom bola snaha uvedomiť si nielen náročnosť doby, ale aj požehnanie pri pozdvihnutí myslí a hlasu na slávu Božiu, či zdieľanie radostí, smútkov i nádejí s autormi textov piesní. Zúčastnení si preto vypočuli rozsiahlu prednášku brata farára a historika Rastislava Stančeka, ktorý priblížil dobu, život a dielo Juraja Tranovského. V tomto roku si pripomíname jeho 430. výročie narodenia a 385. výročie smrti. Prednáška mala názov Coronis ad posteritatem a brat farár v nej poukázal na odkaz Juraja Tranovského budúcim generáciám aj z pohľadu života Tranovského syna Samuela a tragického životného príbehu jeho vnuka Jána. Slová prednášajúceho boli umocňované spievaním piesní z Evanjelického spevníka, ktoré hrou na organe sprevádzala sestra farárka Jana Pabáková. Zaujímavým bolo spoločné spievanie piesne Krásný byl Absolón, ktorej text Juraj Tranovský písal pre svojho syna pravdepodobne na Oravskom hrade. Ďalším vrcholom podujatia boli vystúpenia jednotlivých speváckych zborov. Speváci z Veličnej predstavili pieseň Až dosiaľ Božia pomoc a z Párnice pieseň Život svoj Ti odovzdám. Z Istebného prišli na podujatie dve hudobné skupiny, ktoré na záver sprevádzali sestru farárku Alenu Ďurčíkovú pri netradične spracovanom Áronovskom požehnaní. O akciu, ktorá je ďalšou zo série vnútromisijných podujatí cirkevných zborov ECAV regiónu Oravy, bol zo strany spoluveriacich opäť veľký záujem. Prijali sme požehnanie od Nášho Trojjediného Pána Boha a povzbudenie v zasľúbení, ktoré zaspieval mužský evanjelický a. v. spevácky zbor Oravy: Krásnu vlasť pripravil pre svoj ľud milý náš Spasiteľ.


15. 05. 2022 Podujatie Spievame spolu v nedeľu Cantate - prednáška Mgr. Rastislava Stančeka, PhD. o živote a diele Juraja Tranovského s názvom Coronis ad posteritatem, spoločné spievanie piesní, vystúpenie hudobných telies a speváckych zborov.


08. 04. 2022 Videopozvánka na výstavu ku 430. výročiu narodenia Juraja Tranovského do kostola a repríza dokumentárneho filmu (od 08. 04. do 14. 04. vo vysielacích časoch na TVDK). Námet a scenár: Rastislav Stanček, kamera, strih: Jakub Krška29. 03. 2022 o 12:33 hod. Duchovný dokument o živote a diele Juraja Tranovského na programe STV 2. V tomto dokumente účinkuje predsedajúci dolnokubínsky farár a historik Mgr. Rastislav Stanček. PhD.


03. 04. 2022 Otvorenie výstavy (sedem panelov) Juraj Tranovský v dolnokubínskom kostole


CESTY JURAJA TRANOVSKÉHO

ŚLADAMI JERZEGO TRZANOWSKIEGO

V júni 2018 vydal Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín dvojjazyčnú publikáciu o živote exulanta, teológa, hymnistu a evanjelického a. v. farára Juraja Tranovského Cesty Juraja Tranovského / Śladami Jerzego Trzanowskiego. Juraj Tranovský je známy najmä vďaka jeho dielu Cithara sanctorum, ktoré je do súčasnosti  významné z pohľadu hudobnej vedy, histórie, teológie, lingvistiky, bibliografie a ECAV. Žiaľ počet dostupných prác, ktoré dokumentujú jeho životnú púť v kontexte doby, je veľmi málo. Pre spoznanie tejto významnej osobnosti aj našich dejín, sme preto pripravili výnimočnú publikáciu. Vyhotovenie a tlač celého nákladu bolo financované z programu Interreg PL - SK, projektu: Spoločne putujeme už 500 rokov. Dvojjazyčný text v slovenčine a poľštine je doplnený mnohými fotografiami dobových dokumentov a historických stavieb. Publikácia obsahuje tri kapitoly, ktorých autormi sú: Matúš Chren: Po cestách histórie s. 16-35, Marcin Gabriś: Po cestách z domoviny s. 36-75 a Rastislav Stanček: Po cestách tretieho exilu s. 76-139. Úvody napísal Miloš Kovačka, a Wacław Gojniczek. Editorom publikácie a autorom konceptu je Rastislav Stanček. Kniha ponúka aj nové poznatky o živote Juraja Tranovského, ktoré verejnosti zostali doposiaľ nepoznané.