Oficiálne stránky Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

aktualizácia: 2021/06/04


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín

Sme súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi. Veríme v Trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzame z Písma svätého - Biblie ako prameňa viery i pravidla života a zo Symbolických kníh (Kniha svornosti), ktoré považujeme za správny výklad Písma svätého. Vnútorná organizácia ECAV je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.


Naša územná pôsobnosť

- mesto Dolný Kubín s mestskými časťami (okrem mestských častí Malý Bysterec a Beňova Lehota)

- obce okresu Dolný Kubín, a to: Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Krivá a Sedliacka Dubová 

- všetky obce okresu Tvrdošín a mestá Tvrdošín (sídlo filiálky) a Trstená

- všetky obce okresu Námestovo a mesto Námestovo


Naša organizačná štruktúra

Sme cirkevná organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. Vrcholovým orgánom cirkevného zboru je zborový konvent. Medzi jeho zasadnutiami riadi cirkevný zbor zborové presbyterstvo, ktorého členovia zároveň pracujú vo výboroch. Štatutárnymi zástupcami sú zborový predsedajúci farár a zborový dozorca. Náš cirkevný zbor je začlenený do Liptovsko-oravského seniorátu, ktorý sa nachádza vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku.

Naša hlavná činnosť


Služby Božie

- nedeľné a slávnostné v ev. a. v. kostole v Dolnom Kubíne o 10:00 hod. (online vysielané na TVDK, www.tvdk.sk)

- nedeľné a slávnostné  v ev. a. v. modlitebni v Tvrdošíne o 09:30 hod.

- večerné v kaplnke Centra sociálnych služieb Brezovec, každý štvrtok o 15:00 hod.

- počas adventu a pôstu v ev. a. v. kostole v Dolnom Kubíne o 17:00 hod. v stredu

- počas adventu a pôstu v ev. a. v. modlitebni v Tvrdošíne o 16:00 hod. vo štvrtok

- Zborový deň cirkevného zboru s obedom a aktivitami počas popoludnia

Prisluhovanie sviatostí a pastorálna starostlivosť

- Krst Svätý v rámci služieb Božích, alebo po službách Božích

- Večera Pánova v ev. a. v. kostole v Dolnom Kubíne, ev. a. v. modlitebni v Tvrdošíne, Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou Dolný Kubín, Centre sociálnych služieb Brezovec, Zariadení opatrovateľskej služby Mesta Dolný Kubín, Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej, Centre sociálnych služieb Zákamenné (vrátane pracovísk v Oravskej Lesnej a v Zubrohlave), Centre sociálnych služieb Námestovo, Centre sociálnych služieb Studienka v Novoti, v Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

- Pastoračná návšteva v domácnosti s možnosťou prisluhovania spovede s Večerou Pánovou

Aktivity pre deti a mládež

- Detská besiedka (deti do veku 11. rokov vrátane), každá nedeľa na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne o 10:00 hod. (počas všeobecných obmedzení vysielané videá na TVDK, www.tvdk.sk po online službách Božích)

- Pobytové podujatia (výlety, nocovanie na fare, víkendové pobyty, letný tábor, tvorivé dielne, piesne, hry, biblické lekcie)

- Stretnutie dorastu a mládeže, každý piatok na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne o 17:00 hod. (počas všeobecných obmedzení na sociálnych sieťach)

- Vyučovanie konfirmandov od veku 12. rokov vrátane (počas všeobecných obmedzení na Zoom)

- Spolupráca s Garáž klub www.garazklub.sk 

- Misijné podujatia a koncerty kresťanskej hudby

Biblické vzdelávanie dospelých

- Muži každú stredu o 18:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne, alebo cirkevných zboroch na Orave (počas všeobecných obmedzení na Zoom)

- Ženy každú stredu o 18:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne (počas všeobecných obmedzení na Zoom)

Vyučovanie Náboženskej výchovy

- školy v obvode Dolný Kubín: Dolný Kubín: ZŠ Janka Matúšku (Kohútov sad), ZŠ Martina Kukučína (SNP), ZŠ Petra Škrabáka (Martina Hattalu), SZŠ s MŠ Jánoš (Obrancov mieru), ZŠ s MŠ (ul. Komenského), Špeciálna ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím (Matúškova), SOŠ obchodu a služieb (Pelhřimovská), SOŠ polytechnická (Jelšavská), Gymnázium P. O. Hviezdoslava (Hviezdoslavovo námestie)

- školy na Hornej Orave: Tvrdošín: Spojená škola Tvrdošín (Medvedzie), ZŠ Štefana Šmálika (školská), Bobrov: ZŠ s MŠ Bobrov (Nová cesta), Trstená: ZŠ P. O. Hviezdoslava (Hviezdoslavova)

Sociálna starostlivosť

- dobrovoľná návštevná služba v domácnostiach, sociálnych a zdravotných zariadeniach

- stretnutia seniorov s programom 2x počas kalendárneho roka

Modlitby

- každá nedeľa v ev. a. v. kostole v Dolnom Kubíne o 09:00 hod.

- každá nedeľa CSS Brezovec

- každá sobota o 17:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne, alebo v domácnostiach

Partnerský cirkevný zbor

- Cieszyn (spolupráca na projekte Spoločne putujeme už 500 rokov: https://ecavdk.webnode.sk, fakultatívne zájazdy, účasť na významných podujatiach)