Oficiálne stránky Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín

aktualizácia: 27/01/2024


Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín

Sme súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi. Veríme v Trojjediného Boha - Otca, Syna a Ducha Svätého. Vychádzame z Písma svätého - Biblie ako prameňa viery i pravidla života a zo Symbolických kníh (Kniha svornosti), ktoré považujeme za správny výklad Písma svätého. Vnútorná organizácia ECAV je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej členov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.


Naša územná pôsobnosť

- mesto Dolný Kubín s mestskými časťami (okrem mestských častí Malý Bysterec a Beňova Lehota)

- obce okresu Dolný Kubín, a to: Bziny, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Chlebnice, Krivá a Sedliacka Dubová 

- všetky obce okresu Tvrdošín a mestá: Tvrdošín (sídlo filiálky) a Trstená

- všetky obce okresu Námestovo a mesto Námestovo


Naša organizačná štruktúra

Sme cirkevná organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. Vrcholovým orgánom cirkevného zboru je zborový konvent. Medzi jeho zasadnutiami riadi cirkevný zbor zborové presbyterstvo, ktorého členovia zároveň pracujú vo výboroch. Štatutárnymi zástupcami sú zborový predsedajúci farár a zborový dozorca. Náš cirkevný zbor je začlenený do Liptovsko-oravského seniorátu, ktorý sa nachádza vo Východnom dištrikte ECAV na Slovensku.


Naša hlavná činnosť

Služby Božie

- nedeľné a slávnostné v ev. a. v. kostole Vzkriesenia Pána v Dolnom Kubíne o 10:00 hod. (online vysielané na programe TVDK, respektíve na webe www.tvdk.sk)

- nedeľné a slávnostné  v ev. a. v. modlitebni Evanjelický dom v Tvrdošíne o 09:30 hod.

- stredotýždňové v kaplnke Centra sociálnych služieb Brezovec (Dolný Kubín), každý štvrtok o 15:00 hod.

- služby Božie v Centre sociálnych služieb Studienka (Novoť) 1x za mesiac 

- počas adventu a pôstu v ev. a. v. kostole v Dolnom Kubíne o 17:00 hod. v stredu (počas mrazivého počasia na fare)

- počas adventu a pôstu v ev. a. v. modlitebni v Tvrdošíne o 16:00 hod. vo štvrtok

- príležitostné pre seniorov a čiastočne mobilných v MsKS (jar/jeseň) s prisluhovaním spovede a Večere Pánovej

- Zborový deň cirkevného zboru s obedom a aktivitami počas popoludnia na začiatku septembra

- Spoločný obed pre všetkých návštevníkov služieb Božích s programom v adventnom období

Prisluhovanie sviatostí a pastorálna starostlivosť

- Krst Svätý v rámci služieb Božích, alebo po službách Božích v nedeľu

- Večera Pánova:  Kostol Vzkriesenia Pána Dolný Kubín, Evanjelický dom Tvrdošín, Dolnooravská NsP Dolný Kubín, CSS Brezovec, Zariadenie opatrovateľskej služby Mesta Dolný Kubín, Hornooravská NsP Trstená, CSS Zákamenné (vrátane pracovísk v Oravskej Lesnej a v Zubrohlave), CSS Námestovo, CSS Studienka Novoť, Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči.

- Pastoračná návšteva v domácnosti s možnosťou individuálneho prisluhovania spovede s Večerou Pánovou

- Individuálna pastoračná starostlivosť na fare a rozhovory

- Individuálna (ušná) spoveď

- Manželská terapia

- Sprevádzanie zarmútených

- príprava dospelých pred Krstom Svätým (v prípade absencie Krstu Svätého)

- príprava dospelých pred konfirmáciou (v prípade absencie konformácie)

- príprava pred manželstvom

Aktivity pre deti a dorast

- Detská besiedka (deti do veku 11. rokov vrátane), každá nedeľa na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne o 10:00 hod. (počas všeobecných obmedzení vysielané na TVDK, www.tvdk.sk po online službách Božích)

- Pobytové podujatia (výlety, nocovanie na fare, víkendové pobyty, letný tábor, tvorivé dielne, piesne, hry, biblické lekcie)

- Aktivity pre dorast/mládež v spolupráci so SEM a Garáž klubom podľa rozpisu

- Vyučovanie konfirmandov od veku 12. rokov vrátane utorok a streda  (počas všeobecných obmedzení online)

- Misijné podujatia a koncerty kresťanskej hudby

- pobytové aktivity (víkendovky, letné tábory, výlety)

- Nocovačka na fare

Biblické vzdelávanie dospelých a staršej mládeže

- Muži každú stredu o 18:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne, výnimočné hosťovanie v iných cirkevných zboroch na Orave

- Ženy každú stredu o 18:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne

- Mladšia generácia žien každý utorok o 18:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne

- Vyučovanie dospelých pred konfirmáciou

- Vyučovanie pri prestupe do ECAV na Slovensku

- Spoločná mládež Oravy každý druhý piatok o 19:00 hod. na fare v Dolnom Kubíne 

- Misijné podujatia a koncerty kresťanskej hudby

Vyučovanie Náboženskej výchovy

- školy v obvode Dolný Kubín: Dolný Kubín: ZŠ Janka Matúšku (Kohútov sad), ZŠ Martina Kukučína (SNP), ZŠ Petra Škrabáka (Martina Hattalu), SZŠ s MŠ Jánoš (Obrancov mieru), ZŠ s MŠ (ul. Komenského), Špeciálna ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím (Matúškova), SOŠ obchodu a služieb (Pelhřimovská), SOŠ polytechnická (Jelšavská), Gymnázium P. O. Hviezdoslava (Hviezdoslavovo námestie)

- školy na Hornej Orave: Tvrdošín: Spojená škola Tvrdošín (Medvedzie), ZŠ Štefana Šmálika (školská), Bobrov: ZŠ s MŠ Bobrov (Nová cesta), Trstená: ZŠ P. O. Hviezdoslava (Hviezdoslavova)

Sociálna starostlivosť

- dobrovoľná návštevná služba v domácnostiach, sociálnych a zdravotných zariadeniach

- stretnutia seniorov s programom 2x počas kalendárneho roka

- potravinové zbierky pre sociálne slabých členov cirkevného zboru

- finančná podpora Garáž klubu v Dolnom Kubíne

- nákup praktických darčekov ku Vianociam pre chudobné deti v Srbsku

- zapojenie sa do projektu ECAV - Krabice milosrdenstva 

Modlitby

- každá nedeľa v ev. a. v. kostole v Dolnom Kubíne o 09:00 hod.

- každá nedeľa CSS Brezovec

- každá sobota o 17:00 hod. na ev. a. v. fare v Dolnom Kubíne (v letnom období o 18:00 hod.)

Chrámový spevácky zbor

- sprevádzanie liturgie a piesní každú nedeľu v Kostole Vzkrieenia Pána v Dolnom Kubíne o 10:00 hod.

- nácvik piesní každý štvrtok o 17:00 hod. (zmena možná) v kostole (leto, jeseň) / na fare (zima, jar)

- repetícia každá nedeľa na fare o 8:50 hod.

Kultúrne podujatia

- spomienkové podujatia pripravované v spolupráci s Mestom Dolný Kubín

- koncerty v spolupráci s miestnymi ZUŠ

- koncerty v spolupráci Art AIR Center Dolný Kubín

Partnerský cirkevný zbor

- Cieszyn (Poľsko), web: https://cieszyn.luteranie.pl/

spolupráca na projekte Spoločne putujeme už 500 rokov: https://ecavdk.webnode.sk 

fakultatívne zájazdy, účasť na významných podujatiachNaša ekonomická činnosť

Prenájom nebytových priestorov na Námestí P. O. Hviezdoslava v Zmeškalovom dome

- dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov

- krátkodobý prenájom sály s príslušenstvom (koncerty, plesy, tanečné školy, prednášky)