Milodar

Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.

Biblia: 2K 9,7

Finančný dar môžete zaslať aj na účet nášho cirkevného zboru: SK87 7500 0000 0040 2076 9245

Pri prevode prosím uveďte Variabilný symbol:

2  finančný dar pri príležitosti (napríklad výročia narodenín, sobáša, spomienok na zosnulých, úspešné ukončenie štúdia, prosba za uzdravenie, poďakovanie za dobrodenie, ...) Do správy pre prijímateľa prosíme uveďte podrobnosti, respektíve napíšte mail na ecavdk@gmail.com

3  ofera (napríklad nedeľná ofera, ak sa nemôžete osobne zúčastniť služieb Božích - sledujte nás na www.tvdk.sk, respektíve na programe TVDK)

4 finančný dar ad hoc (ako spontánny finančný dar, do správy pre prijímateľa môžete uviesť účel) 

5 pravidelný opakovaný mesačný prevod 

6  vyhlásené zbierky (do správy pre prijímateľa uveďte účel, napr. oprava cirkevného domu, alebo potravinová pomoc núdznym)

Ak chcete byť menovaný v rámci oznamov, napíšte do správy pre prijímateľa svoje meno a priezvisko. Ak nechcete, aby bolo Vaše meno zverejnené, napíšte prosím BZ (Bohu známy) brat / sestra / rodina.


Budeme radi, ak nás podporíte finančným darom, ktorý slúži na chod a činnosti nášho cirkevného zboru. Aj počas lockdownu sme museli uhrádzať bežné náklady spojené s energiami, daňami, vodným a stočným, opravami, mzdami, chodom kancelárie, PHM, ... Vnútromisijná činnosť je v zásade v našich objektoch, ktoré je nutné udržiavať. V tejto oblasti dotujeme aj misijné centrum v Tvrdošíne, ktoré je ústredím celej diaspory evanjelikov a. v.  okresov Tvrdošín a Námestovo. Okrem toho myslíme na vonkajšiu misiu a rôzne zbierky pre núdznych. Zároveň postupne opravujeme nebytové priestory v Cirkevnom zbore, ktoré si vyžadujú po mnohých desaťročiach generálne opravy.