Kňazi v Tvrdošíne

Kňazi v Tvrdošíne

V polovici 16. storočia bolo na Orave 5 farností. Uplatňovaním reformačných došlo k postupnému nárastu samostatných farností osamostatňovaním sa menších celkov. Pri vizitácii evanjelického a. v. biskupa Eliáša Lániho v roku 1611 bolo na Orave už 9 samostatných evanjelických a. v. cirkevných zborov. V Tvrdošíne bola len evanjelická farnosť, ktorú tvorilo mesto Tvrdošín, ku ktorému po cirkevnej stránke patrila Krásna Hôrka, Medvedzie, Horné Štefanovo, Dolné Štefanovo, Ľavkovo, Zábiedovo a Hámričky. V Trstenej, Nižnej, Dubovej, Lokci, Jablonke, Námestove a Orávke boli samostatné evanjelické a. v. farnosti.

drevený kostol, ktorý v 16. stor. používali evanjelici
drevený kostol, ktorý v 16. stor. používali evanjelici

Evanjelickí a. v. kňazi

          Michal Rozemberský

1593 Tomáš Uličný

1593 Jaroslav Urbanovič

1593 - 1600 Martin Intybus

1600 - 1607 Juraj Kurkovič

1607 - 1622 Gašpar Dianiška

1622 1632 Matej Žambokretský

1633 - 1657 Martin Levius

1657 - 1669 Juraj Sartorius ml.

1669 - 1670 Štefan Mensatoris

1670 - 1672 Jonáš Gastrius

1683 - 1683 Juraj Bapčani

1683 - 1684 Jonáš Gastrius

1705 - 1706 Ján Neumann, ev. administrátor z Trstenej

1706 - 1709 Matej Klačani, ev. administrátor z Nižnej

pôvodnú stavbu postavili evanjelici, zostala z nej veža
pôvodnú stavbu postavili evanjelici, zostala z nej veža

Evanjelickí a. v. učitelia

                    Ján Fizel

1631 - 1663 Juraj Scaevola

1633 - 1672 Jonáš Petroselius

V politicky a nábožensky turbulentnej dobe boli na základe rozhodnutia panovníka odňaté majetky protestantom. Oravský gróf Mikuláš Draškovič vydal da 2. 6. 1672 mandát, na základe ktorého boli všetky nehnuteľnosti vrátane novopostavených evanjelických a. v. kostolov a škôl dané r. katolíkom. Historici zaznamenávajú, že protestantskí kňazi boli zo svojich fár vyhnaní. V zmysle rokovaní na sneme v Šoproni v roku 1681, boli v rámci celej Oravy pre evanjelikov vyčlenené len dva miesta pre vznik evanjelických fár. Do súčasnosti sú drevené kostoly v Istebnom a Leštinách svedkami náročnej doby a konfesionálnej neslobody. Nielen v dôsledku veľkej vzdialenosti na Dolnú Oravu sa enkláva evanjelictva zmenšila natoľko, že na Hornej Orave nevznikol cirkevný zbor ani po Tolerančnom patente Jozefa II. V zápisniciach máme svedectvá o tom, že od oživenia cirkevného zboru v Dolnom Kubíne (1784) dochádzali dolnokubínsky evanjelický kňazi na Hornú Oravu do domácností krstiť, prisluhovať spoveď s Večerou Pánovou. Tak sa oblasť celého okresu Tvrdošín a okresu Námestovo stali diasporou spolu s obcami okolo Oravského Podzámku v dušpastierskej starostlivosti farárov v Dolnom Kubíne. Po roku 1918 sa v Trstenej začali vykonávať Služby Božie a vyučovali konfirmandi i evanjelické náboženstvo. Nepriateľský postoj vládnej strany po roku 1948 minimalizoval aj tieto pastoračné, bohoslužobné a misijné aktivity.

Po roku 1989

kino Javor v Tvrdošíne
kino Javor v Tvrdošíne

Krátko po roku 1989 sa začal postupne organizovať život evanjelikov v Tvrdošíne a okolí. Iniciátormi bola rodina Ivana Petroviča, rodina Oravcová a MUDr. Rašková, ktorá poskytla vlastné priestory na biblické vzdelávanie dospelých. Mesto Tvrdošín poskytlo evanjelikom dolné priestory v kine Javor, kde raz za mesiac vykonával služby Božie Pavel Kopanica. Prielomom bolo systematizovanie kňazskej stanice pre Hornú Oravu s centrom v Tvrdošíne v roku 1998. Ďalším krokom bolo vybudovanie vhodných priestorov pre duchovnú činnosť s bytom pre duchovného. Prvý evanjelický a. v. kňaz v novodobej histórii pre mesto Tvrdošín a diasporu Hornej Oravy  Rastislav Stanček od začiatku septembra 1998 niekoľko krát za týždeň dochádzal z Dolného Kubína. Náplňou jeho činnosti boli pravidelné Služby Božie, biblické hodiny, vedenie speváckeho zboru, vyučovanie detskej besiedky, pastoračné návštevy v domácnostiach a sociálnych zariadeniach, vyučovanie konfirmandov v Tvrdošíne i v Námestove a vyučovanie náboženskej výchovy na školách v Tvrdošíne (Gymnázium, SEŠ) a v domácnostiach v Trstenej a Námestove. Prvou organistkou sa stala Kornélia Sunegová, ktorá prevzala hudobné žezlo po dovtedy dochádzajúcej Milote Kopanicovej z Dolného Kubína. Detskú besiedku prevzala Jana Pukajová a pokladníčku dodnes vykonáva Eva Oravcová. Kurátorské práce s nadšením vykonával Ivan Petrovič so svojou manželkou Elenou. Vtedy ešte kaplán Rastislav Stanček viedol tím veriacich na mnohých rokovaniach ohľadne odkúpenia vytypovaných nehnuteľností. Počas etablovania Evanjelického domu v spolupráci s Ing. Zuzanou Poliakovou viedol celkový proces vnútornej zmeny dispozície, stavebné a rekonštrukčné práce.

Na základe zbierok v Dolnom Kubíne i v Tvrdošíne a projektu finančnej pomoci, ktorý vypracoval a procesoval Rastislav Stanček, cirkevný zbor po náročnom hľadaní nehnuteľnosti zakúpil nehnuteľnosť na Trojičnom námestí v roku 2001. Duchovný život sa presunul do vlastných priestorov. Celkové etablovanie budovy na modlitebňu a byt pre kňaza bolo zavŕšené v roku 2007.Evanjelickí a. v. kňazi vo filiálke Tvrdošín od obnovenia kňazskej stanice

1998 - 2001 Rastislav Stanček, kaplán

2001 - 2004 Rastislav Stanček, farár - administrátor

2002 - 2004 Jana Ďuranová, kaplánka 

2004 - 2005 Jana Ďuranová, farárka

2005 - 2008 Rastislav Stanček, farár - administrátor

2006 - 2008 Andrea Cabadová, kaplánka

2008 - 2011 Andrea Cabadová, farárka

2011 - 2012 Rastislav Stanček, farár - administrátor

2012 - súčasnosť Jana Pabáková, farárka