Kapustnica dec2022

Adventná kapustnica 2022

Adventná kapustnica 2022

V Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín sa preferujú akcie pre vzájomné zdieľanie sa a povzbudzovanie v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Napriek nedávnemu zborovému dňu, ktorý sa konal v septembri tohto roka, opäť sme zorganizovali novú akciu. Nedeľný program začínal ráno o pol deviatej spoveďou a Večerou Pánovou. Po krátkej prestávke - pri podávaní čaju na fare - pokračovali služby Božie, na ktorých liturgovala farárka Erika Stančeková. Hlavným posolstvom sa prihovoril predsedajúci farár Rastislav Stanček kázňou na biblický text z Listu Rímskym "Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal na oslávenie Boha." Okrem toho použil príbeh o Zebedeových synoch, ktorí chceli protekciu na úkor ďalších, neskôr rozhnevaných učeníkov. Počas oznamov prečítal pozdravný list za delegáciu z partnerského cirkevného zboru Cieszyn (Poľsko) riaditeľ Múzea protestantizmu Marcin Gabriś. Po ukončení záverečnej liturgie, namiesto odchodu veriacich domov, nasledoval spoločný presun do cirkevno-zborových priestorov Zmeškalovho domu.

V spoločenskej sále bolo prestretých 150 miest k spoločnému obedu, ktoré sa úplne zaplnili. Prítomných privítala dozorkyňa Zuzana Kubačková a moderátor stretnutia farár Rastislav Stanček. Po spoločnej piesni a modlitbe sa podávali chutné špeciality: kapustnica, pečené klobásy, jaternice, liptovské droby a koláče. Obsluhu zabezpečovala so svojím rozsiahlym tímom sestra Janka Halašová a brat Miroslav Hanušniak. Po jedle čakal pre malé deti vo vedľajšej miestnosti program, o ktorý sa postarali vyučujúce detskej besiedky pod vedením sestry Oľgy Šimekovej. Počas podávania kávy sledovali prítomní premietanie fotografií zo života cirkevného zboru za rok 2022, ktoré komentoval farár Stanček. Vyzdvihol pomoc všetkých dobrovoľníkov v misijnej práci a brigádach pri rekonštrukcii Zmeškalovho domu v Dolnom Kubíne a Evanjelického domu v Tvrdošíne pod vedením kostolníka Martina Kaučárika. Ďalším bodom programu bolo vystúpenie hudobného tria pod vedením brata Róberta Michalicu. Vkusne hudobne zaranžované koledy v ich interpretácii podnietili prítomných ku spoločnému spevu premietaných textov. Uprostred pohody predniesla starobylý vianočný vinš sestra Viera Kaučáriková, ktorá podarovala vlastnoručne upečené oblátky zahraničným aj domácim hosťom. Adventné a vianočné zvykoslovie priblížila v prednáške etnologička sestra Elena Beňušová. V prezentácii na základe svojho výskumu predstavila oravské obyčaje. Nové poznatky vtipným spôsobom zopakovala prostredníctvom kvízu farárka Jana Pabáková. Na záver vyhodnotila výsledky a vyzdvihla najlepších súťažiacich. Oficiálna časť bola v sále ukončená modlitbou a požehnaním farárky Danice Fojtíkovej.

Program však pokračoval ďalej formou exkurzie na poschodí Zmeškalovho domu. Prítomní si prezreli zrekonštruované priestory šatne, sociálnych zariadení a kuchynky. Komentované vstupy zabezpečilo predsedníctvo cirkevného zboru a kurátor Miroslav Gašparík v priestoroch východného krídla, kde prebiehajú svojpomocné práce pri rekonštrukcii ďalších spoločenských miestností. Onedlho nás však čakajú finančne náročné subdodávateľské práce technologického vybavenia. Prítomní na záver ocenili podujatie, ktoré im umožnilo vzájomnú diskusiu, duchovné povzbudenie a významný prínos pri misijnom a hmotnom budovaní cirkevného zboru v Dolnom Kubíne. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, vystupujúcim a brigádnikom, ktorí pripravili priestory, obsluhe, sestrám a bratom pri umývaní riadu, upratovaní sály i ostatných priestorov. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli koláče, finančnú podporu, zapojili sa do modlitieb a predovšetkým prejavili dobrú vôľu.